(0,00 EUR)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I: Všeobecné ustanovenia:
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah a vzájomné práva a povinnosti medzi firmou Jaroslav SIROKA, Dlhá 564/70, 089 01 Svidník, IČO: 30 302 153, DIČ: 1024716495 ďalej len "predávajúci " a zákazníkmi ďalej len " kupujúci ". Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom internetu a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
 2. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné len vtedy ak sú potvrdené písomne oboma stranami.
 3. Tieto obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci tieto podmienky nedohodnú v písomnej forme inak.
Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne všetkého tovaru, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu a to sa rozumie záväzná objednávka písomnou formou, médiami - fax, e-mail, e-shop alebo telefonickým dohovorom. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci nie je voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa a právne vzťahy z kúpnej zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
II: Objednávka:
 1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom elektronického katalógu a databázy predávajúceho spôsobom v nich uvedených, e-shopu, telefonicky, e-mailom, skypom alebo osobne.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, adresu poštovú a fakturačnú, tel. číslo, e-mail, podnikatelia aj IČO, DIČ , IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky. (objednávka podaná elektronicky, tieto podmienky spĺňa automaticky.) Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s vínimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.) Tieto podmienky sú podrobne popísané v rubrike Ako chránime Vaše súkromie ? v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi oboma stranami. O stave objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom emailu. Na Váš email , ktorý ste zadali pri objednávke dostane informáciu o stave Vašej objednávky.
 4. Stornovanie objednávky - ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktojte a uve´dte číslo objednávky alebo vaše meno. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, sumu tovaru Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení.
III. Cena, platobné podmienky a prepravné :
 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo opatrenia štátu ovplyvňujúce výšku predajných cien.
 2. Z maloobchodných cien poskytuje predávajúci registrovaným zákazníkom po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra zľavu. Prípadné zľavy sú poskytované na základe dosiahnutého obratu.
 3. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa cenníka platné v dobe objednávky, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, alebo prevodným príkazom pri uzatvorení dohody o splatnosti, záleží na tom aké platobné podmienky si určí pri objednávke.
 4. Spôsob dopravy je prepravnou spoločnosťou, ale kupujúci si môže zvoliť aj vlastnou dopravou osobným odberom.
 5. Ku každej preprave bude ku kúpnej cene pripočítané prepravné podľa podmienok prepravnej spoločnosti. V ostatných prípadoch je preprava zdarma.
 6. Predávajúci je povinný tovar povinný zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, aký je obvyklý.
 7. Dodacia lehota objednaného tovaru závisí od skutočnosti, či daný druh tovaru sa nachádza okamžite k odberu , alebo je potrebná čakacia lehota ktorá je v trvaní 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak nastane situácia, pri ktorej niektorý druh tovaru je dlhodobo nedostupný, alebo je stiahnutý z predaja bude zákazník o tom informovaný telefonicky. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť, prípadne jeho náhradu ani v dodatočnej lehote, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy a po vzájomnej dohode objednávku vystornujeme.
IV. Splatnosť kúpnej ceny:
 1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania tovaru kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.
 2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň z omeškania.
V. Preberanie tovaru:
 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 2. Svojím podpisom pri preberaní potvrdzuje kupujúci prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, resp. prevzatím kupujúcim.
 4. Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu.
 5. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom ( Slovenská pošta, kurier) alebo nesprávne udanou adresou peijímateľa.
VI. Záručné podmienky a reklamácia:
 1. Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim je štandardne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania tovaru v zmysle obchodného a občianského zákonníka.
 2. Akékoľvek reklamácie sa radia Obchodným prípadne Občianskym zákonníkom.
 3. Reklamovaný tovar je prijímaný u predávajúceho iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom. Predávajúci vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu nami posúdiť, bude tovar zaslaný na posúdenie k dodávateľovi.
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, alebo nesprávnou manipuláciou pri montáži. Záruka sa nevzťahuje na elektrický materiál, žiarovky, poistky a elektrické časti.
VII. Záverečné ustanovenia:
 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku: telefonicky, faxom (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografii či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od našej firmy zakázané!

 

Ako chránime Vaše súkromie ?

(Ochrana súkromia a osobných údajov)

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.motoweb.sk je Jaroslav Siroka - AUTOSÚČIASTKY, Dlhá 564/70, 089 01 Svidník, IČO : 30 302 153, DIČ : 1024716495. My chránime vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri nakupovaní v našom obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás :

 • meno, priezvisko, presná adresa
 • Vaša e-mailová adresa ( slúži na komunikáciu s Vami )
 • Voliteľné ďalšie adresy (ak si žiadate doručiť zásielku na inú adresu)
 • Vaše telefónne číslo pre kontakt s Vami a kuriérom
 • Ak nakupujete ako firma / živnostník Vaše obchodné údaje pre vystavenie faktúry

Tieto údaje sa uchovávajú v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej objednávke. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení na vaše konto alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade že si želáte zrušiť Vašu registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zrušené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašom účte. Všetky platby vykonávate prostredníctvom dobierky u kuriéra. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do košíka) Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou doručovacích spoločností pre doručenie zásielky k Vám.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplnych alebo neaktuálnych osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti , obrate a ďalšie údaje, avšak c anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom ident ifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracovávania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnuté služby.

V zmysle § 13 odst. 3 zákona o ochrane osobných údajov účasník berie na vedomie, že www.motoweb.sk nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

 

Predajňa
Pondelok:08:00 - 17:00
Utorok:08:00 - 17:00
Streda:08:00 - 17:00
Štvrtok:08:00 - 17:00
Piatok:08:00 - 17:00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené